Dofinansowanie zatrudnienia opiekunki do dziecka to forma wsparcia rodziców, którzy po okresie zajmowania się dzieckiem wracają do pracy. Polega ono na opłacaniu z budżetu państwa składek ZUS (ubezpieczenie społeczne i zdrowotne ) od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Warunkiem jest zawarcie z nianią umowy uaktywniającej ( tzw. umowa nianiowa ) i jednoczesne spełnienie kilku opisanych w przepisach warunków.

Wiele osób nie zatrudnia opiekunki do dziecka legalnie obawiając się wysokich kosztów związanych z ubezpieczeniem. Tymczasem legalnie zatrudnienie opiekunki może być opłacalne, jeśli spełnia się warunki tzw. umowy uaktywniającej. Wówczas opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne przejmie za ciebie Zakład Ubezpieczeń Społecznych .

Jakie warunki musisz spełnić aby otrzymać dofinansowanie?

  1. Podpisanie z nianią umowy uaktywniającej, lub inaczej umowy zlecenia z osobą fizyczną sprawującą opiekę nad dziećmi.
  2. Umowę może podpisać małżeństwo, rodzice pozostający w związku nieformalnym lub samotny rodzic.
  3. Warunkiem, jest żeby rodzice byli zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub świadczyli usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej (umowa agencyjna, umowa zlecenie), od której odprowadzane są składki na ZUS.
  4. Opłacanie składek za nianię przysługuje także rodzicom prowadzącym działalność gospodarczą i tym, którzy mają gospodarstwo rolne (z wyjątkiem osoby podlegającej ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik).
  5. Państwo opłaca tylko składki obliczone od wynagrodzenia niani nie przekraczającego kwoty minimalnego wynagrodzenia ( tzw. najniższej krajowej) Jeśli niania zarabia więcej, nadwyżkę dopłaca rodzic.
  6. Dofinansowanie przysługuje za opiekę nad dzieckiem do lat 3, a konkretnie ukończyło 20. tydzień życia, aż do końca roku szkolnego, w którym będzie miało 3 lata. W uzasadnionych przypadkach, np. gdy utrudnione lub niemożliwe jest objęcie dziecka opieką w przedszkolu, niania może zajmować się nim jeszcze przez kolejne 12 miesięcy, czyli do końca roku szkolnego, w którym skończyło 4 lata.
  7. Nianią nie może być żaden z rodziców, ani osoba niepełnoletnia. Może natomiast być to babcia, dziadek lub inna osoba spokrewniona.
  8. Niania podlega obowiązkowo ubezpieczeniu: emerytalnemu i rentowemu oraz ubezpieczeniu wypadkowemu. Natomiast ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne.

Jak to działa w praktyce?

Oficjalnym płatnikiem składek będzie rodziców dziecka, ale w praktyce składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe niań sfinansuje ZUA, a konkretnie budżet państwa.

Dokumenty rozliczeniowe musisz dostarczyć do ZUS do 15-tego dnia następnego miesiąca od podpisania umowy uaktywniającej  z nianią. Składki rozliczysz na deklaracji ZUS DRA i załączasz do niej ZUS RCA lub ZUS RZA. Nie musisz składać tych deklaracji co miesiąc. Wystarczy, jak raz złożysz komplet dokumentów za pełny poprzedni miesiąc. Natomiast jeśli wysokość wynagrodzenia opiekunki wzrośnie,  musisz  ponownie złożyć dokumenty do rozliczenia.

Pamiętaj też, że ZUS finansuje tylko składki obliczone od wynagrodzenia niani nie przekraczającego najniższej krajowej.  Jeśli umówisz się z nianią na wyższe wynagrodzenie to nadwyżkę rozliczysz już samodzielnie.

W przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania umowy z nianią, musisz w ciągu 7 dni złożyć w ZUS odpowiednią informację na druku. Jako datę wyrejestrowania podajesz następny dzień po dniu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy

Co w przypadku utraty zatrudnienia przez rodzica?

W przypadku utraty zatrudnienia, zaprzestania świadczenia usług lub działalności gospodarczej, lub gdy rodzic zatrudniający nianię przebywa na urlopie bezpłatnym lub nie podlega ubezpieczeniom społecznym z uwagi na zawieszenie działalności gospodarczej wówczas ZUS będzie opłacał składki za nianię jeszcze przez 3 miesiące. 

Czy chcesz otrzymać WZÓR UMOWY UAKTYWNIAJĄCEJ na maila ?